Trenerzy z licencją UEFA w Salos Dąbrowa Górnicza

Licencja UEFA

Licencje UEFA są takie same w całej Europie i pozwalają na prowadzenie zajęć z piłki nożnej oraz prowadzenie klubów w ligach młodzieżowych / seniorskich w zależności od posiadanej licencji.

O Licencjach więcej można dowiedzieć się z Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

Oto najważniejsze informacje z tego dokumentu:

Co to jest Licencja?

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, który uzyskał uprawnienia zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów obowiązującą w PZPN, przy uwzględnieniu postanowień Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz właściwej uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej.

Kto może być trenerem?

Trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu w danej lidze i klasie rozgrywkowej wydaną przez PZPN lub Wojewódzki ZPN w trybie niniejszej Uchwały.
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. korzysta z pełni praw publicznych.
 4. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.
 5. nie jest osobą: wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub osobą, która podlega karze bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie.
 6. nie jest osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
 7. nie jest osobą, która jest wpisana na listę pośredników transakcyjnych prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rodzaje Licencji Trenerskich

 1. Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.
 2. Licencja UEFA Elite Youth A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
 3. Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.
 4. Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
 5. Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.
 6. Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach wszystkich lig futsalu.
 7. Licencja Goalkeeper B uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych.
 8. Licencja Futsal C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.
 9. Licencja Grassroots C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od D1 do G2.
 10. Licencja Grassroots D uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych.
 11. Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od ligi okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15.
 12. Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych.

Drukuj   E-mail