REGULAMIN

Zawodnicy

1. Zawodnikiem Salosu Dąbrowa Górnicza może stać się każdy, kto spełnia poniższe kryteria dotyczące postaw i wartości młodego zawodnika.

2 .Zawodnik podlega selekcji, w której brane są pod uwagę takie czynniki jak

a) zachowanie na treningu oraz poza nim

b) obecności na treningach oraz spotkaniach (minimum 80% obecności)

c) chęćrywalizacji oraz przejawianie podstawowych zdolności do gry w piłkę nożną

d) godne reprezentowanie klubu na turniejach, rozgrywkach ligowych i Igrzyskach Salezjańskich

e) szacunek do kolegów/koleżanek z klubu, trenerów, rodziców, osób związanych z zarządem oraz chęć niesienia pomocy innym

f) zadowalające oceny w szkole, brak problemów związanych z zachowaniem

3. Zawodnik w przypadku rezygnacji z trenowania w klubie powinien rozliczyć się ze      sprzętu należącego do klubu, który dostał na okres trenowania. W przypadku braku rozliczenia się ze sprzętu, klub narzuca zawodnikowi spłatę równowartości nowego sprzętu piłkarskiego.

4. Zawodnik zobowiązany jest do uregulowania comiesięcznych płatności wynikających z przynależności oraz trenowania w klubie.

5. Zawodnik powinien szanować sprzęt klubowy oraz dbać o niego, reagować kiedy sprzęt jest niszczony przez osoby z klubu lub z zewnątrz.

6. Zawodnik może uprawiać inne dyscypliny sportowe, pod warunkiem, że te nie kolidują z treningiem oraz obowiązkami klubowymi.

Zawodnik może zostać wydalony z klubu gdy:

    1. nie spełnia wymogów zawartych w punktach od a) do f), pkt.4 i 5

    2. trenuje w innym klubie bez porozumienia z zarządem oraz trenerami

    3. chęć rywalizacji oraz przejawianie podstawowych zdolności do gry w piłkę nożną

    4. dopuszcza się zażywania jakichkolwiek substancji odurzających,  psychoaktywnych

Rodzice i Opiekunowie

Rodzicem lub Opiekunem jest każda osoba, która posiada prawną opiekę nad dzieckiem trenującym w klubie Salos Dąbrowa Górnicza, zwanym wyżej Zawodnikiem.

Obowiązki rodzica:

a) Rodzic zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań zdrowotnych jego dziecka do trenowania piłki nożnej.

b) Rodzic powinien zapewnić dziecku transport na trening oraz spowrotem, chyba że podpisał wcześniej oświadczenie o  samodzielnym powrocie Zawodnika do domu.

c) Rodzice zobowiązani są do stawienia się na comiesięcznym zebraniu organizacyjnym odbywającym się przeważnie w ostatni piątek miesiąca.

W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności, klub ma prawo oddalić    zawodnika od treningów, do momentu pojawienia się rodzica z wyjaśnieniami.

d)  Rodzic powinien być czynnie zaangażowany w rozwój piłkarski dziecka, powinien informować trenera o wszelkich problemach wychowawczych oraz szkolnych.

e)   Rodzice muszą mieć stały kontakt z trenerami oraz zarządem

f) Rodzic powinien usprawiedliwić przynajmniej 2 godz. przed treningiem ewentualną nieobecność swojego dziecka. Notoryczne nieobecności oraz brak usprawiedliwień w formie telefonicznej/sms/facebook/e-mail/ przez samego zawodnika, będą powodowały oddalenie zawodnika od treningów, lub wydalenie go z klubu.

g) W przypadku problemów finansowych, Rodzice zobowiązani są do wypełnienia deklaracji obniżenia składki miesięcznej - przynależnościowej oraz przedstawienia swojej sytuacji finansowej Prezesowi, Wiceprezesowi lub Skarbnikowi.

h) Rodzic powinien zgłosić do Zarządu wszelkie uwagi dotyczące organizacji treningów, wyjazdów, współpracy z trenerami lub nie wywiązywanie się przez trenerów z ich obowiązków.

i )Rodzic powinien wymagać od trenerów najwyższej jakości trenowania, a od zarządu przejrzystego systemu organizacyjnego.

j) Podczas zawodów piłkarskich, turniejów bądź Igrzysk Salezjańskich, rodzic nie powinien ingerować w grę swojego dziecka, rozpraszać go, krzyczeć etc. Rodzic może zostać wyproszony z zawodów przez trenera, jeśli zachowuje się niestosownie wobec trenera, organizatorów, sędziów etc.

Zarząd oraz Trenerzy

1. Zarząd składa się z osób, które zajmują przydzielone stanowiska w klubie, tworząc system organizacji Stowarzyszenia Sportowego.  

2. Trenerami określa się osoby, które bezpośrednio podczas jednostek treningowych uczą Zawodników gry w piłkę nożną, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz atrybuty niezbędne do trenowania młodych zawodników.

3. Zarząd oraz Trenerzy zobowiązani są do wychowywania młodzieży poprzez rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej a także:

a) Profesjonalnej organizacji funkcjonowania klubu oraz treningów

b) Zapewnienia możliwie najwyższej jakości trenowania oraz rozwoju zawodników

c) Stworzenie odpowiedniej - przyjaznej atmosfery dla Rodziców oraz Zawodników

d) Promowania najlepszych Zawodników do Klubów Partnerskich, stworzenie możliwości maksymalnego rozwoju piłkarskiego oraz intelektualnego.

e) Stworzenie możliwości trenowania dla każdego Zawodnika, bez względu na umiejętności, jeśli zawodnik przejawia chęci oraz wymogi z wszystkich podpunktów zawartych w pkt. I) Zawodnicy.

f) Pobierania składki miesięcznej - przynależnościowej w ustalonej wysokości


Drukuj   E-mail